Teaser Iepenloftspul ‘De Ferskoppeling’

Standard

De teaser van het openluchtspel Brantgum ‘De Ferskoppeling’ is online. De uitvoering is op 24, 26 en 27 juni. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website http://www.iepenloftspulbrantgum.nl/

Hieronder een stukje in het fries waar het openluchtspel over gaat.

It iepenloftspul “De Ferskoppeling” dat yn 2015 plak fine sil yn Brantgum, lit de taskôger it ferhaal sjen fan it libben fan Lindert in, beheinde, jonge man. Net allinne is syn beheining sichtber oan`e bûtenkant mar der is sprake fan in beheining yn meardere opsichten.

Sa nimt dit stik ús mei oer de fragen fan; gefoelens, leafde, skuld, wrok en heimnissen. Tema`s fan eartiids…mar hoe is dat hjoed de dei? Wa sil it sizze? De ferskoppeling, elk kin it wêze…miskien josels wol… as ik!

Atsje Lettinga

Voor dit openluchtspel film ik de uitvoering maar ook achter de schermen.

 Je kan mij volgen door een e-mail te krijgen van mijn nieuwste posts. Vul gewoon jouw e-mail adres in in de zijbalk onder ‘subscribe to blog by e-mail’ en klik op subscribe/volgen. Je krijgt dan een e-mail waarin je het abonnement moet accepteren.

One thought on “Teaser Iepenloftspul ‘De Ferskoppeling’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *